Naše společnost poskytuje náhradní plnění. O co jde?
Všichni zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. Tzn. že každý 25-tý zaměstnance musí být OZP.

Na koho se povinnost nevztahuje?
Ustanovení se nevztahuje na zaměstnance zařazené do obecní policie, vojáky
z povolání, příslušníky ve služebním poměru.

Kdo je osobou se zdravotním postižením?
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními („osoby s těžším zdravotním postižením“)
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními
c) rozhodnutní orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými

Jak se vypočítá přepočtený stav zaměstnanců?
a) Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají zaměstnanci v pracovním poměru.
b) Tento počet se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny
v důsledku pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské
v důsledku čerpání dovolené na zotavenou
z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele
z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy
v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny, a celkové stanevné týdenní pracovní doby bez svátků připadajících v daném kalendářním rocena jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.
c) Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkově stanovená pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých zaměstavatel činnost vykonával.
d) Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech.

Nově se do přepočteného stavu zahrnují osoby, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním. Rovněž se do odpracované doby zahrnují přesčasové hodiny a do neodpracované doby doba placeného ošetřování člena rodiny. Nadále platí zásada, že se nezapočítává doba odpracovaná na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Jak a kdy provést odvod?
Výpočet se provádí po skončení daného kalendářního roku tak, aby nejpozději do 15.února následujícího roku byl proveden odvod a zasláno hlášení ÚP příslušnému podle sídla zaměstnavatele (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba). Odvod se provádí na účet příslušného úřadu práce.

UPOZORNĚNÍ:
Plnit odvodem nesmí od 1.1.2005 zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou státem zřízeni.